Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017

Διοικητικός και Αρχικός Τεχνικός Έλεγχος


Σύμφωνα με το άρθρο 2,5 της Εγκυκλίου 10/2017 της ΟΜΑΕ από 01/01/2017 υπάρχει η δυνατότητα να γίνεται ο Αρχικός Τεχνικός Έλεγχος με βάση το ΔΤΤ. Η Λέσχη Αυτοκινήτου Βέροιας θα πραγματοποιήσει την νέα διαδικασία του Αρχικού Τεχνικού Ελέγχου σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 2.5 της εγκυκλίου 10/2017 το Σάββατο 13 Μαϊου 2017 ώρες 18:00-19:00 στο συνεργείο Μπιλαδέρη στην Νέα Περιφερειακή Οδό Βέροιας.

Ο κανονισμός προβλέπει να ελεχθούν δειγμ ατοληπτικά το 20% των συ μμετοχών. Έτσι μετά απο κλήρωση που έγινε προκύπτει πως τα παρακάτω αυτοκίνητα θα παρουσιαστούν για τεχνικό έλεγχο με την διαδικασία που γνωρίζαμε μέχρι τώρα.
Νο 4
Νο 8
Νο 16
Νο 20
 
Σημαντικές Πληροφορίες για τον Αρχικό Τεχνικό Έλεγχο
Επισημαίνεται ότι τα επόμενα άρθρα του κανονισμού ισχύουν ακόμα και αν ο Αρχικός Τεχνικός Έλεγχος γίνει με βάση το ΔΤΤ.
 
Τα αυτοκίνητα μπορούν να παρουσιαστούν στον αρχικό τεχνικό έλεγχο από εκπρόσωπο της ομάδας.

Στον αρχικό τεχνικό έλεγχο οι αγωνιζόμενοι πρέπει να παρουσιάσουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό ένδυσης (Σ.Κ. άρθρο 10.2), συμπεριλαμβανομένων των FHR που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν.
 
Το πλήρωμα πρέπει να παρουσιάσει στους Τεχνικούς Εφόρους το πλήρως επικυρωμένο δελτίο αναγνώρισης και το Δελτίο Τεχνικής Ταυτότητας (ΔΤΤ). Το ΔΤΤ σφραγίζεται από τους Τεχνικούς Εφόρους και όχι από τη Γραμματεία του Αρχικού Τεχνικού Ελέγχου.
 
Οι τεχνικοί έφοροι μπορεί να ζητήσουν την ταυτοποίηση του αυτοκινήτου. 

Εάν κατά τον αρχικό τεχνικό έλεγχο ένα αυτοκίνητο βρεθεί να μην είναι σύμφωνο με τους τεχνικούς ή/και τους κανονισμούς ασφαλείας, οι Αγωνοδίκες μπορεί να ορίσουν μια συγκεκριμένη ώρα μέχρι την οποία το αυτοκίνητο πρέπει να γίνει σύμφωνο ή να του απαγορεύσουν την εκκίνηση.
 
Σε κάθε πλήρωμα που θα καθυστερήσει να παρουσιαστεί στον διοικητικό έλεγχο και/ή στον αρχικό τεχνικό έλεγχο, στον χρόνο που αναφέρεται στον Συμπληρωματικό Κανονισμό θα απαγορευτεί η εκκίνηση στον αγώνα, εκτός από την περίπτωση ανωτέρας βίας που θα κριθεί από τους Aγωνοδίκες.
 
Για τα έγγραφα που πρέπει να προσκομιστούν στον αρχικό τεχνικό έλεγχο βλέπε και εγκύκλιο 2, θέμα ΙΙΙ.
- Αγωνιστικές άδειες (Δελτίο Αθλητού) και διπλώματα οδηγού και συνοδηγού
- Αγωνιστική άδεια συμμετέχοντος (για μη προσωπικές συμμετοχές)
- Επίσημα έγγραφα αγωνιστικού αυτοκινήτου (άδεια κυκλοφορίας, εξουσιοδότηση με το γνήσιο υπογραφής του ιδιοκτήτη βεβαιωμένου από την αστυνομία, Δελτίο Τεχνικής Ταυτότητας αυτοκινήτου, homologation κ.λπ.). Αν το αυτοκίνητο διαθέτει αγωνιστικές πινακίδες, πρέπει να προσκομιστεί το βιβλίο της ΕΘΕΑ, το οποίο θα σφραγίζει η γραμματεία.
- Ο κυβισμός του αυτοκινήτου πρέπει να ανταποκρίνεται στην άδεια κυκλοφορίας. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεωτικά θα πρέπει να εκδίδονται αγωνιστικές πινακίδες.
- ΟΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΔΟΚ και «Μ» ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ.
- Ιατρικές βεβαιώσεις (για αλλοδαπούς αγωνιζόμενους)
- Τυχόν ελλείψεις στη δήλωση συμμετοχή

O αρχικός τεχνικός έλεγχος που πραγματοποιείται πριν την εκκίνηση θα είναι γενικής μορφής:

Ορατή συμφωνία του αυτοκινήτου με την ομάδα που έχει δηλωθεί, εξοπλισμός ασφαλείας, συμμόρφωσή του προς τον KOK, εξοπλισμός και ρουχισμός του πληρώματος κλπ.

Κατά τον αρχικό τεχνικό έλεγχο θα γίνεται σε όλα τα αυτοκίνητα με turbo έλεγχος και σφράγιση των περιοριστών.
 
Το σασί και ο κινητήρας του αυτοκινήτου, είναι δυνατόν να σφραγισθούν σε οποιαδήποτε στιγμή. Ο τεχνικός έλεγχος θα πραγματοποιείται από τον Επικεφαλής Τεχνικό Έφορο και τους βοηθούς του.